She Captains logotyp

PERSONUPPGIFTSPOLICY

Generellt

Denna policy gäller för She Captain Ideella förening, org nr 802519-0185.


Dataskyddsförordningen gäller för digital behandling av personuppgifter (GDPR). Den gäller också för manuell behandling i pappersform av personuppgifter om personuppgifterna ingår eller är avsedda att ingå i ett manuellt register. Vid bedömningen om det är ett register är det av betydelse om informationen är strukturerad så att det med lätthet går att finna viss information om en enskild person för senare användning. Detta betyder att vårt medlemsregister i vår app Cardskipper med uppgifter om till exempel namn och adress samt register över försäljning av produkter i She Captain webbshop ska följa dessa regler.


All behandling av personuppgifter omfattas av lagen. De gäller insamling, registrering, lagring och utlämnande av personuppgifter.


När du väljer att bli medlem i She Captain, godtar du samtidigt våra Medlemsvillkor och vår Personuppgiftspolicy. Du godkänner också vår personuppgiftspolicy om du anmäler dig till ett event via en enkät eller handlar i She Captains webbshop.


She Captain är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in och She Captain följer de lagar och regler som gäller.


Om du vill läsa mer om detta kan du gå till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).


Personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter från våra medlemmar om namn, postadress, e-postadress, telefonnummer, kön, födelseår och födelsedag. Vi samlar även in uppgifter om till exempel båtvana. Detta görs i samband med tecknandet av medlemskapet via appen Cardskipper.


Till enskilda event samlar vi in namn och för eventet relevanta uppgifter som exempelvis kontaktuppgifter till den som anmäler sig, kontaktuppgift till närstående via Google Forms enkäter, där data lagras på She Captains Google Drive.


Dessutom samlar vi in foton och filmer i samband med våra aktiviteter, som även de lagras på She Captains Google Drive.


Vid köp från vår webbshop samlar vi in uppgift om namn, leveransadress och e-postadress. Dessa uppgifter registreras i en låst molntjänst hos den externa samarbetspartnern one.com som vi har ett personuppgiftsbiträdesavtal med.

 

Vi registrerar personuppgifterna i en lista hos oss. Vi lagrar dem i en låst molntjänst under en viss tid, men som längst 2 år efter att medlemskapet upphört. Vi ingår en överenskommelse när vi anlitar en extern samarbetspartner om att de inte får lagra personuppgifter.

 

Vi skyddar dina personuppgifter genom att begränsa åtkomsten för andra till dina personuppgifter. Vi har även genomarbetade rutiner för hur vi ska behandla dina personuppgifter.

 

Vi behandlar inte känsliga uppgifter.


Ändamålet med insamlade uppgifter

Vi samlar bara in uppgifter för specifika ändamål och vi behandlar inte uppgifterna senare för andra ändamål.


Vi samlar bara in de uppgifter som är relevanta för ändamålet. Vi ser till att ha korrekta uppgifter och vi uppdaterar dem vid behov. VI sparar dem bara så länge det är nödvändigt, dock som längst 2 år efter att medlemskapet upphört.

 

Syftet är att administrera medlemskapet eller och möjliggöra föreningens funktion, ekonomi, betalningar, rapportering och representation. Vi behöver också kunna planera, organisera och dokumentera löpande aktiviteter.


Vi behöver även kunna skicka mejl till våra medlemmar i frågor som har med medlemskapet att göra eller som har med våra aktiviteter att göra, till exempel kallelse till årsmöte, inbjudningar till event och eskaders eller mer information om ett event eller en eskader som medlemmen har anmält sig till.  Vi vill regelbundet kunna kommunicera med våra medlemmar i frågor som har relevans till medlemskapet, till exempel enkätundersökningar i syfte att kunna förbättra vårt medlemserbjudande.


Vi är intresserade av att veta om du är kvinna eftersom medlemskapet i första hand är till för aktiviteter för kvinnor. Annars är det fråga om att bli Supportermedlem. Vi är också intresserade av att veta vilka åldersgrupper våra medlemmar tillhör eller om de är underåriga. Vårt syfte med det kan vara att försöka utvidga antalet medlemmar i åldrar där antalet medlemmar är lågt.

 

Syftet är också att administrera medlemmars deltagande i styrelsen eller i våra Team.


Vi behöver kunna kommunicera med våra samarbetspartners i vår egen och deras verksamhet för erbjudanden och liknande. Vi publicerar foton och filmer på vår hemsida och i sociala medier, efter att medlemmen har godkänt det.

 

Uppgifter som samlas in i webbshopen behövs för att kunna kommunicera med beställaren angående betalning och leverans.

 

Vi behöver även uppgifterna för att kunna analysera och förbättra upplevelsen för dig som medlem och kommunicera på ett relevant sätt. Uppgifterna behövs även för att vi ska kunna hålla en hög nivå på säkerhet och trivsel inom vår verksamhet.

 

Vi kommunicerar med våra medlemmar via e-post och den digitala appen Cardskipper.


Dina rättigheter till information

Du har rätt att när som helst kostnadsfritt få tillgång till dina registrerade personuppgifter i form av ett utdrag. I detta utdrag lämnas information om bland annat vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa personuppgifter kommer, för vilket syfte personuppgifterna behandlas, till vilka mottagare personuppgifterna lämnas till och hur länge personuppgifterna sparas.


Du har också rätt att få dem rättade, kompletterade, begränsade eller raderade.


Om du har klagomål på vår hantering av dina personuppgifter kan du vända dig till Integritetskyddsmyndigheten (IMY).


Personuppgiftsansvarig

She Captain är personuppgiftsansvarig och bestämmer för vilka ändamål personuppgifterna ska behandlas och hur behandlingen ska gå till.  She Captain har inom organisationen upprättat rutiner med en arbetsbeskrivning för hur detta ska gå till i ett dokument som heter Register över behandling. Dokumentet är tillgängligt elektroniskt för IMY.

 

Vi kontrollerar löpande att uppgifterna är korrekta och uppdaterar dem vi behov i enlighet med våra rutiner. Om du har frågor angående detta kan du kontakta oss.


Vem eller vilka kommer att få del av uppgifterna

Mottagare av personuppgifter är She Captain och de samarbetspartners vi har avtal med.

 

Vårt medlemsregister upprättas och lagras i Cardskipper, som vi har ett biträdesavtal med. Där har även varje medlem åtkomst till sitt eget medlemskonto.  I styrelsen har endast adminansvariga access till medlemsregistret via Cardskipper.

 

She Captain upprättar biträdesavtal med personuppgiftsbiträdet med instruktioner för att de ska upprätthålla våra krav på säker användning av personuppgifter. Detta gäller aktörer utanför vår förening som ska behandla personuppgifter för vår räkning för till exempel utskick till våra medlemmar. Vi inhämtar godkännanden och tillstånd från alla våra samarbetspartners.

 

She Captains webbshop hanteras helt internt och inga uppgifter gällande webbshopen delas med annan part utöver att data lagras i vår molntjänst (se tidigare beskrivning under rubriken Personuppgifter). I styrelsen eller teamen har endast ansvarig för webbshop och admin ansvarig tillgång till uppgifter som lagras för webbshopen.

 

Svar från enkäter för olika event eller eskadrar sparas i vår molntjänst, där access begränsas till aktiva styrelse- och teammedlemmar.

 

She Captain har inte för avsikt att överföra personuppgifter till ett tredje land, det vill säga utanför EU och EES.  (One.se har sina servrar i Danmark).


Säkerhet i samband med behandlingen

Vi säkerställer att alla personuppgifter är konfidentiella och säkra från obehörig åtkomst. She Captain har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa detta. Uppdatering och test av våra säkerhetssystem sker löpande. Detta gör vi för att säkra rättigheter och friheter för våra medlemmar och de som beställer i vår webbshop.


Personuppgiftsincidenter

She Captain rapporterar personuppgiftsincidenter till IMY inom 72 timmar. En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som leder till en oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring av de personuppgifter som She Captain behandlar. Som exempel kan nämnas om ett USB-minne med personuppgifter tappas bort, någon har gjort dataintrång i våra register eller om någon obehörig fått del av personuppgifterna.


Samtycke till insamling av personuppgifter

Genom att bli medlem i The Club godkänner du Medlemsvillkoren och samtycker till vår Personuppgiftspolicy. Godkännandet och samtycket sker när du klickar på att BLI MEDLEM i Cardskipper.

 

I samband med att du gör en beställning från She Captain webbshop behöver du godkänna våra försäljningsvillkor och vår Personuppgiftspolicy (sekretesspolicy).

 

Genom att anmäla dig till våra event eller eskaders godkänner du vår Personuppgiftspolicy.

 

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke eller närsomhelst avregistrera dig från att få meddelanden från oss.


Samtycke till publicering av foto och film

Vi fotar och filmar vid våra aktiviteter och följer då vår fotopolicy som du tagit del av i samband med godkännandet av Medlemsvillkoren.  Vi inhämtar därutöver ditt tillstånd om att få använda foto och film från det aktuella eventet i samband med anmälan till varje enskilt event. Syftet är att kunna publicera foton och filmer i våra sociala medier. Våra sociala medier är Hemsidan, Facebook, Instagram och Youtube.  Vi publicerar endast foton och film som uppfyller våra krav på hög kvalitet.

 

Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke till publicering, genom att kontakta styrelsen.


Intresseavvägning

She Captain kan också i tveksamma fall göra en intresseavvägning vilket innebär att om intresset för registreringen av en personuppgift kan anses gagna dig som medlem så får vi registrera och använda personuppgift i enlighet med Dataskyddsförordningen.

 

Det kan vi göra om personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse och att medlemmens intresse av skydd för sina personuppgifter inte väger tyngre. Om en medlem gör en invändning om en pågående personuppgiftsbehandling måste en ny intresseavvägning göras av She Captain den pågående behandlingen upphöra om det finns tvingande berättigade skäl mot behandlingen av personuppgifterna. Om en medlem invänder mot användning av personuppgifterna för direkt marknadsföring ska personuppgiftsbehandlingen avslutas omgående.


Underårig

Alla som är underåriga behöver målsmans skriftliga samtycke för att kunna bli medlem. Vid våra aktiviteter gäller en åldersgräns på 18 år om inte annat framgår av inbjudan.

I alla frågor om vår Personuppgiftspolicy kan du kontakta She Captain på admin@shecaptain.se.

Gå med i nätverket She Captain!

Vi är till för alla båt- och sjöintresserade kvinnor som vill ha inspiration, kunskap och pepp för ett aktivt liv på sjön! Alla är välkomna oavsett erfarenhets- och kunskapsnivå.


Vi finns för dig som redan lever ett aktivt båtliv, för dig som är nyfiken och för dig som vill men ännu inte har vågat dig ut på sjön. Det vi alla har gemensamt är vår kärlek till havet och vår vilja att addera mer jävlar anamma i våra båtliv. Vi vill lära oss mer och skapa möjlighet för nya kliv ut på sjön - och samtidigt ha riktigt jäkla kul!