CODE OF CONDUCT

FÖR SKEPPARE OCH BESÄTTNINGAR


För att seglingen ska vara en säker och positiv upplevelse för alla har vi tagit fram en She Captain Code of conduct för skeppare och besättning vid eskadrar.


ALLMÄNT OCH FÖR DELTAGARE

She Captain anordnar inte traditionella charterseglingar utan förutsätter aktivt deltagande av alla ombord. Detta innebär allt från planering till utförande av samtliga sysslor ombord. Att vara på sjön kan vara krävande vilket förutsätter en grundläggande mental och fysisk förmåga. Av säkerhetsskäl förutsätter deltagandet att man kan simma minst 100 meter.


 • Inför en eskaders genomförande ska samtliga deltagare läsa igenom Code of conduct och aktuella Policydokument samt övrig tillgänglig information.
 • Allas kompetens ska tillvaratas och ges möjlighet att utvecklas, vilket innebär att det kan finnas flera olika sätt att genomföra ett moment för att nå samma mål.
 • Det är allas ansvar att verka för ett tillåtande klimat – målet är ”Happy Ship”.
 • Vi är lyhörda för varandras olika behov och respekterar dem.
 • För ett aktivt lärande på båten så bör de olika momenten roteras bland besättningen, med hänsyn till kunskap och intressen.
 • Det är varje deltagares skyldighet att hörsamma och inhämta beslut och direktiv samt agera därefter.
 • Vi framför aldrig båtarna hårdare än att alla ombord känner sig trygga.
 • Under båtfärden ska skeppare och besättning vara opåverkade av alkohol.
 • Kostnader rörande proviant, hamnavgifter och drivmedel samt inköp, matlagning och diskning fördelas inom respektive båts besättning.
  - Vid eskadrar i Sverige är båtägare undantagen kostnader för proviantering och ovan nämda arbetsuppgifter, förutsatt att ägaren inte kommit överens om annat.
  - Vid eskadrar utomlands är skepparen undantagen inköp,matlagning och diskning, men delar kostnader i samma utsträckning som övrig besättning. 
 • Föreslagen rutt och tidsplan kan komma att ändras bland annat med hänsyn till väder- och vindförhållanden.
 • Vid eskadrar som sker utomlands kan högre krav på kompetens och förmåga att vistas ombord i det aktuella seglingsområdet krävas.


SKEPPARENS ANSVAR

 • Att inför eskadern gå igenom förväntningar och kunskap hos besättningen för att skapa bästa förutsättningar för en lyckad eskader. Code of conduct och aktuella Policy-dokument samt övrig tillgänglig information ska också gås igenom med besättningen.

 • Eskaderledningen arrangerar dagligen skepparmöten. Skepparen är ansvarig för att löpande uppdatera besättningen om rutt och annat av intresse som kommit upp eller beslutats om i samband med skepparmöten.
 • Skepparen är ytterst ansvarig för handhavande och säkerhet på båten.
 • Att informera om säkerhet och nödutrustning som alla måste ta del av.
 • Roller och positioner ska vara tydligt kommunicerade av skepparen till samtliga i besättningen särskilt inför kritiska moment som exempelvis vid tilläggning och revning av segel.
 • Skepparen säkrar att alla har flytväst.
 • Skepparen avgör om besättningen ska vidta särskilda säkerhetsåtgärder (t ex när flytväst ska bäras samt säkerhetslinor).
 • Båtuthyrarens regler ska följas, exempelvis för nattsegling, släpning av jolle.
 • ICE (in case of emergency) telefonnummer samlas in av skepparen, förvaras tillgängligt för alla och delas med eskaderledningen.
 • Även då båt är förtöjd har skepparen ansvar för båten och dess säkerhet, exempelvis förtöjningar, lås, el, in/utklarering.
 • I slutet på varje dag håller skepparen i en debriefing där alla besättningsmedlemmar ostört får reflektera kring
  - Dagens positiva upplevelser/erfarenheter
  - Vad vill jag ändra till i morgon
 • En båtägare/skeppare kan välja att ställa in deltagandet om denna bedömer att det av säkerhetsskäl inte är lämpligt att delta.


Har du frågor om eskadrar eller Code of conduct för skeppare och besättning vid eskadrar, kontakta eskader@shecaptain.se

Senast uppdaterad: 29 maj 2020