She Captains logotyp

CODE OF CONDUCT 
VID ESKADRAR

För att seglingen ska vara en säker och positiv upplevelse för alla behöver du läsa denna She Captain Code of conduct för skeppare och besättning innan du åker på en eskader.

För skeppare och besättningar på eskadrar

She Captain förutsätter aktivt deltagande av alla ombord eftersom eskadrarna inte är traditionella charterseglingar. Det innebär att medverka i allt från planering till utförande av samtliga sysslor ombord. 


Alla deltagare

 • Inför en eskaders genomförande ska samtliga deltagare läsa igenom Code of conduct och aktuella Policydokument samt övrig tillgänglig information.
 • Av säkerhetsskäl förutsätts att alla kan simma minst 200 meter.
 • Vi framför aldrig båtarna hårdare än att alla ombord känner sig trygga.
 • Det är allas ansvar att verka för ett tillåtande klimat – målet är ”Happy Ship”.
 • Vi är lyhörda för varandras olika behov och respekterar dem.
 • Allas kompetens ska tillvaratas och ges möjlighet att utvecklas, vilket innebär att det kan finnas flera olika sätt att genomföra ett moment för att nå samma mål.
 • För ett aktivt lärande på båten bör de olika momenten roteras bland besättningen, med hänsyn till kunskap och intressen.
 • Det är varje deltagares skyldighet att hörsamma och inhämta beslut och direktiv samt agera därefter.
 • Under båtfärden ska skeppare och besättning vara opåverkade av alkohol.
 • Kostnader rörande proviant, hamnavgifter och drivmedel samt arbetsuppgifter såsom inköp, matlagning och diskning fördelas inom respektive båts besättning. Skepparen kan ta beslut om förändring av schemat för fördelning av arbetsuppgifter med hänvisning till säkerhet.

  • Vid eskadrar i Sverige är båtägare undantagen kostnader för proviantering och ovan nämnda arbetsuppgifter, förutsatt att ägaren inte kommit överens om annat.

  • Vid eskadrar utomlands är skepparen och co-skipper undantagen inköp, matlagning och diskning, men delar kostnader i samma utsträckning som övrig besättning.


Skepparens ansvar

 • Att inför eskadern gå igenom förväntningar och kunskap hos besättningen för att skapa bästa förutsättningar för en lyckad eskader.
 • Skepparen ska gå igenom Code of conduct och aktuella Policy-dokument samt övrig tillgänglig information med besättningen.
 • ICE (in case of emergency) telefonnummer samlas in av skepparen, förvaras tillgängligt för alla och delas med eskaderledningen.
 • Skepparen är ytterst ansvarig för handhavande och säkerhet på båten.
 • .Båtuthyrarens regler ska följas, exempelvis för nattsegling eller släpande av jolle.

 • En båtägare/skeppare kan välja att ställa in deltagandet om hon bedömer att det av säkerhetsskäl inte är lämpligt att delta.

 • Skepparen/båtägaren kan välja att avvisa person från båten om detta bedöms nödvändigt för fortsatt segling (sjukdom, olämpligt uppförande, säkerhetsbedömning mm).
 • Skepparen är ansvarig för att löpande uppdatera besättningen om rutt och annat av intresse som kommit upp eller beslutats om i samband med de dagliga skepparmöten som eskaderledningen arrangerar.
 • Skepparen ska informera om säkerhet och nödutrustning som alla måste ta del av.
 • Skepparen säkrar att alla har flytväst på under färd.
 • Roller och positioner ska tydligt kommuniceras av skepparen till samtliga i besättningen, särskilt inför kritiska moment som exempelvis vid tilläggning och revning av segel.
 • Skepparen avgör om besättningen ska vidta särskilda säkerhetsåtgärder (exempelvis när flytväst ska bäras samt säkerhetslinor).
 • Även då båten är förtöjd har skepparen ansvar för båten och dess säkerhet, exempelvis förtöjningar, lås, el,ler in/utklarering.

 • I slutet på varje dag håller skepparen i en debriefing där alla besättningsmedlemmar ostört får reflektera kring:

  • Dagens positiva upplevelser och erfarenheter.

  • Vad som kan göras bättre under morgondagen.

Antagen vid styrelsemöte 2020-05-27. Revision godkänd vid styrelsemöte 2023-03-20.

Har du frågor om eskadrar eller Code of conduct för skeppare och besättning vid eskadrar, kontakta eskader@shecaptain.se.

Gå med i vår coola medlemsklubb!

Som medlem i the Club får du exklusiv möjlighet att delta i alla våra eskadrar och andra aktiviteter, rabatt på våra unika kläder och sköna prylar i vår webbshop och andra grymma erbjudanden. Dessutom supportar du vårt fantastiska nätverk och gör det ännu mer hållbart.