PERSONUPPGIFTSPOLICY

DINA RÄTTIGHETER

She Captain behandlar dina personuppgifter i enlighet med föreningens personuppgiftspolicy. Nedan kan du ta del av dina rättigheter. Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontakta: admin@shecaptain.se


She Captain, Ideell Förening med organisationsnummer: 8002519-0185, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.


GENERELLT

Vi är måna om dina personuppgifter och att säkerställa korrekt och säker hantering av dem är mycket viktigt för oss. Denna personuppgiftspolicy tillsammans med den information som lämnas i samband med din registrering beskriver hur vi i egenskap av personuppgiftsansvarig behandlar uppgifterna enligt principerna för ändamålsenlighet, uppgiftsminimering, korrekthet och lagringsminimering.


HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

De personuppgifter vi samlar in och behandlar är sådana som du själv uppger till oss när du registrerar dig eller anmäler dig till en aktivitet. Vi behöver dessa uppgifter för att kunna bedriva vår verksamhet och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig.

  • Hantera och administrera din medlemskap
  • Möjliggöra föreningens funktion, ekonomi, rapportering och representation
  • Planera, organisera och dokumentera löpande föreningsaktiviteter
  • Kommunicera om våra egna och våra samarbetspartners verksamhet, aktiviteter och relaterade erbjudanden
  • Publicera material som bilder om våra aktiviteter på hemsida och sociala medier
  • Debitera och leverera beställda varor


Insamlade uppgifter kan även användas i syfte att  

  • analysera och förbättra användarupplevelsen
  • individanpassa budskap, annonser och meddelanden
  • upprätthålla hög nivå på säkerhet och trivsel (våra berättigade intressen),


Om personuppgiftsbehandlingen ändras och ändringen får väsentlig betydelse för dig kommer du att informeras i god tid innan den börjar gälla.


TYPER AV PERSONUPPGIFTER

Exempel på information som vi behandlar är kontaktuppgifter (exempelvis för- och efternamn, personnummer, kön, mobiltelefonnummer, fototillstånd), information om seglingsvana och den båt du har tillgång till. Därutöver har du möjlighet att lämna ytterligare uppgifter om dig i samband med de olika aktiviteterna, som information om matallergier och närmaste anhörig som hjälper oss att sätta samman välfungerande besättningar och därmed upprätthålla hög nivå på trivsel och säkerhet (enligt samtycke, som kan återtas när som helst).


PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN

De personuppgifter som vi behandlar om dig kan komma att lämnas ut till bolag med säte exempelvis i Sverige eller USA, som She Captain anlitar för att utföra tjänster åt föreningen, exempelvis IT-tjänster som digitalt medlemskort hos Cardskipper och övriga tjänster som behövs för att kunna bedriva verksamheten. Dessa så kallade personuppgiftsbiträden kan då komma att behandla personuppgifterna i enlighet med de instruktioner som She Captain lämnar, och är skyldiga att behandla personuppgifter utifrån samma säkerhetsnivå som She Captain behandlar uppgifterna. I samband med betalning av våra tjänster behandlas bankuppgifter av Paypal (se ”Köpvillkor”) och de är således ansvariga för att personuppgifterna behandlas enligt dataskyddsregler och policys tillämpliga hos sig.


SÄKERHET I SAMBAND MED BEHANDLINGEN

Vi ser till att använda de säkerhetssystem som krävs för att hålla dina personuppgifter konfidentiella och säkra från obehörig åtkomst, obehörigt röjande till någon annan samt andra risker förknippade med otillåtet personuppgiftsröjande. She Captain ska vidta tillämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa detta samt regelbundet uppdatera och testa säkerhetssystemen. De ansvariga på She Captain ska vara informerade om hur personuppgiftsbehandlingen ska ske enligt Personuppgiftslagen (1998:204) och EU:s Dataskyddsförordning (2016/679) (GDPR) och sköta personuppgiftsbehandlingen i förenlighet med denna Personuppgiftspolicy.


INFORMATION OCH TILLGÅNG TILL PERSONUPPGIFTER

Via ditt digitala medlemskap i She Captain hos Cardskipper.se har du möjlighet att se, rätta, komplettera, radera och begränsa vår personuppgiftsbehandling av uppgifter som du lämnat om dig. Du kan invända mot användning av dina personuppgifter med samtycke när som helst genom att kontakta kontaktpersonen enligt ovan. Du har rätt att kostnadsfritt få besked om vilka personuppgifter som vi sparat om dig och om du begär det, få rättat eller raderat uppgifter som vi sparat och som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har också rätt att be oss överföra dina uppgifter i ett allmänt använt och maskinläsbart format till dig eller en annan personuppgiftsansvarig.


LAGRINGSTIDER AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifterna ska inte sparas under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen för den ovan beskrivna behandlingen. Uppgifter som endast är lämnade i samband med anmälan till en särskild eskader, meet-up eller annat event raderas eller avanonymiseras regelbundet, senast ett år efter avslutat evenemang. Uppgifter som är förknippade till ditt medlemskap raderar vi i samband med att du avsäger ditt medlemskap, eller enligt vad som uppställs som krav i lag.


RÄTT ATT INGE KLAGOMÅL TILL TILLSYNSMYNDIGHET

Om du har klagomål kring personuppgiftsbehandlingen enligt denna personuppgiftspolicy kan du vända dig till Datainspektionen.


Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontakta admin@shecaptain.se.